VMT

PVC trykkrør

Trykkrør benyttes der røret normalt går fullt med væske og vanligvis med et overtrykk - eller der belastningen på røret fra jord og/eller trafikk er veldig store. Trykkrør av plast har mer enn 70 % markedsandel. Hovedårsaken er gunstig økonomi på grunn av konkurransedyktige priser, lave installasjonskostnader og ingen korrosjon. Plastrør har lang funksjonstid og krever lite vedlikehold. Rørproduktene påvirkes i svært liten grad av miljøet i grøft og påvirker heller ikke vannkvaliteten i nevneverdig grad.

Pipelife produserer PVC trykkrør i seks meters rørlengder med muffe. Den integrerte tetningsringen holder seg på plass! Produktstandarden er NS-EN ISO 1452.

Rørklasser: SDR 33, SDR 21 og SDR 13.6.
Dimensjoner: 63 mm - 400 mm

PVC trykkrør er mest brukt som rør i grøft for vannforsyning (gråblå farge), men er også brukt som kloakkpumpeledning (rød farge). Ved normale grunnforhold er PVC-rør å foretrekke fordi seks meters rørlengder er enkle å håndtere og legge og fordi skjøten er rask og enkel å utføre. Den integrerte tetningsringen i PVC trykkrørsmuffen er av typen Powerlock med tetningselement i gummimaterialet EPDM og med støttering av fiberarmert PP.

 

Se Pipelife produktkatalog for komplett oversikt over trykkrør.

PVC Griplock dobbelmuffe ring

GRIPLOCK

Vi leverer dobbelmuffer og bend med Griplock for 110mm, 160mm og 225mm SDR 21 rør. Her sitter det i muffen en tetningsring og en gripering og monteringen er enkel og grei på vanlig vis. Griperingen holder røret fast. Løsningen brukes for å forankre bend og i partier med dårlige grunnforhold for å hindre utglidning av rørskjøter. Ved forankring av bend overføres kreftene som friksjonskrefter mellom rør og omfyllingsmasser og som trykkrefter fra rørveggen til massene bak. Beregning av nødvendig strekkfast lengde på hver side av bendet utføres ved hjelp av formler som du finner i rørhåndboka vår eller ved hjelp av beregningsprogrammet på pipelife.no.

Griplock tilfredsstiller de strenge kravene til strekkfaste skjøter for PVC trykkrør i produktstandarden og disse produktene har også sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark – 100 % tilpasset PVC trykkrør!

 


Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

SDR og maksimum tillatt driftstrykk

PVC trykkrør

Bruddspenningen for rørmaterialet PVC-U er 25,0 MPa. Dimensjonerende spenning er den materialspenningen man bruker for å bestemme veggtykkelsen i forhold til det maksimum innvendige overtrykket røret er beregnet for. I produktstandarden er forholdet mellom bruddspenningen og maksimum dimensjonerende spenning kalt designkoeffisient. For PVC-rør mindre enn 110 mm er maksimum dimensjonerende spenning 10,0 MPa og for 110 mm og større 12,5 MPa. Det gir en designkoeffisient på 25 MPa/10 MPa = 2,5 for de minste rørene og 25,0 MPa/12,5 MPa = 2,0 for de større rørene. Designkoeffisienten ivaretar variasjoner knyttet til råvare, rørproduksjon og normal drift – ikke forhold knyttet til håndtering, installasjon og unormale driftssituasjoner.

Derfor er det i Norge innarbeidet at alle PVC-U trykkrør normalt skal dimensjoneres for en total sikkerhetsfaktor på 2,5. Denne skal da normalt ivareta variasjoner knyttet til alle faser. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å øke sikkerhetsfaktoren ytterligere og/eller iverksette andre tiltak – for eksempel legge rør i varerør under kritisk infrastruktur eller sikre vanntilførselen ved å forsyne fra to kanter.

Produktstandarden krever at rørproduktene merkes med trykklassen ved designkoeffisienten. I tillegg merker vi alle PVC trykkrør fra 110 mm med trykklassen ved sikkerhetsfaktor 2,5. Rørene er altså merket med to trykklasser - f.eks. "PN 12,5 C=2,0 / PN 10 C=2,5".

For å unngå misforståelser ved angivelse av trykklasse benyttes SDR-klassen for entydig å angi hva slags rør det er snakk om. SDR-klassen kommer fram ved å dividere nominell utvendig diameter med nominell godstykkelse. SDR = D/e. Høy trykklasse gir lav SDR-klasse. SDR er den eneste entydige beskrivelsen av rørklasser for trykkrør av termoplast. For å unngå misforståelser bør det i klartekst fremgå hva maksimum tillatt driftstrykk for rørledningen er.

En klar angivelse kan være: PVC trykkrør SDR 21 med maksimum tillatt driftstrykk 10 bar.

SDR-klasse, designkoeffisient/sikkerhetsfaktor (C) og maksimum tillatt trykk for PVC trykkrør

Designkoeffisient SDR 33 SDR 21 SDR 13,6
Sikkerhetsfaktor C 2,5 6 bar 10 bar 16 bar
Designkoeffisient C 2,0 8 bar 12,5 bar 20 bar

Våre PVC trykkrør er produsert og godkjent i henhold til produktstandarden NS-EN ISO 1452. Minimum krav til merking omfatter bl.a. høyeste trykklasse. Vi merker med to trykklasser for å synliggjøre ulikhetene. Ta kontakt med oss ved spørsmål.

Dimensjoner, veggtykkelser i millimeter, SDR-klasser og trykklasser for PVC trykkrør

Dimensjon [mm] SDR 33 SDR 21 SDR 13,6
63 - 3,0 (PN 10) -
75 - 3,6 (PN 10) -
90 - 4,3 (PN 10) -
110 3,4 (PN 6/8) 5,3 (PN 10/12,5) 8,1 (PN 16/20)
160 4,9 (PN 6/8) 7,7 (PN 10/12,5) 11,8 (PN 16/20)
225 6,9 (PN 6/8) 10,8 (PN 10/12,5) 16,6 (PN 16/20)
280 8,6 (PN 6/8) 13,4 (PN 10/12,5) -
315 9,7 (PN 6/8) 15,0 (PN 10/12,5) -
400 12,3 (PN 6/8) 19,1 (PN 10/12,5) -

OBS!
Husk at trykklassen henger sammen med designkoeffisient og sikkerhetsfaktor - og at eneste entydige klasseangivelse er SDR-klasse!

Merking av PVC trykkrør

Sertifiseringsmerke Nordic Poly Mark Produktet er underlagt tredjeparts kontroll
Sertifiseringsmerke DK-VAND Dansk sertifisering for bruk som drikkevannsledning
EN ISO 1452 Produktstandard
PVC-U  Materialangivelse (U står for unplastifizied - ikke tilsatt mykgjører)
WATER Bruksområdekode
110x5,3 Nominell utvendig diameter og nominell godstykkelse
SDR 21 Entydig klasseangivelse. Tallet er diameter dividert med godstykkelse
PN 12,5 - C 2,0 Høy trykklasse med tilhørende lav designkoeffisient
PN 10 - C 2,5 Lav trykklasse med tilhørende høy sikkerhetsfaktor
Pipelife NOS1 Produksjonssted Pipelife i Surnadal
12 : 12.01.22 Tids- og datomerking (12. januar i 2015 mellom klokka 12.00 og 13.00)
= 6 =  Produksjonslinjens identifikasjon

Pipelife Norge merker sine trykkrør fra 110 mm med to trykklasser - henholdsvis for designkoeffisient 2,0 og sikkerhetsfaktor 2,5. Standarden NS-EN ISO 1452 krever kun at det skal merkes med høyeste trykklasse for designkoeffisienten.

Merk at dimensjonene under 110 mm kun merkes med trykklasse for designkoeffisient 2,5.

Sertifiseringsmerker

Pipelifes PVC trykkrør merkes med sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark.

Det innebærer at produktet er underlagt tredjepartskontroll administrert av INSTA-cert. Denne ordningen omfatter Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Rørene merkes også med sertifiseringsmerket DK-VAND.

Dette merket innebærer at rørmaterialet er prøvd etter den danske godkjenningsordningen for materialer i kontakt med drikkevann. Dermed er det også en dokumentasjon på at produktene tilfredsstiller de norske kravene i drikkevannsforskriften. Det eksisterer ikke noen tilsvarende godkjenningsordning i Norge.


Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Nyheter og referanser

Røros gruppebilde

RAMLOS AS LEGGER PVC-RØR NED TIL -22°C UTEN PROBLEMER

Andre produkter og løsninger

Isoterm - fleksible plastrørsystemer med tilhørende delesortiment for forskjellige formål

Isoterm

Preisolerte rør

Isovarm

PE trykkrør

VA prosjekt i Oslo

Overvannshåndtering

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog