salgs-og leveringsbetingelser

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

September 2021

 
 
ANVENDELSE

Disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser gjelder ved alle leveranser fra Pipelife Norge AS ("Pipelife") dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Dette gjelder også når kunden benytter egne bestillingsformularer, alminnelige eller spesielle innkjøpsbetingelser som avviker fra Pipelifes Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser. De Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser skal gjelde foran ethvert annet dokument utferdiget av en av partene i forbindelse med leveransen i tilfelle motstrid.

 

LEVERANSER

Prosjektleveranser
Ved forespørsel tilknyttet større anlegg eller kundetilpassede spesialløsninger kan Pipelife gi tilbud i hvert enkelt tilfelle, avhengig av volum og leveringssted.

Ordinære leveranser
Ordinære leveranser skjer ved at Pipelife gir tilbud til eller mottar bestillinger fra kunden.

Generelt
Hvis ikke annet er spesifisert, er tilbudspriser gyldige i 30 dager fra tilbudsdato. Tilbud må aksepteres før tilbudsfristens utløp. Kundens bestilling anses som aksept av tilbudet.

Med mindre annet fremgår av tilbudet, gjelder det samlet leveranse. Enkeltposter kan ikke tas ut av tilbudet.

 

PRISER

Generelt
Prissetting bygger på de til enhver tid gjeldende prislister utarbeidet av Pipelife.
Prisene gjelder DDP (Delivered Duty Paid, Incoterms 2020) hvis ikke annet er avtalt.

Prisendringer
Dersom Pipelife ser seg nødt til å øke sine generelle markedspriser og konkrete tilbudspriser som følge av endringer i valutakurser, transportkostnader eller som følge av utviklingen i råvarepriser, tas det forbehold om korrigering av prisene i samsvar med gjeldende priser på leveringstidspunktet.

Priser i aksepterte tilbud kan også endres av de samme årsaker dersom leveringstidspunktet er senere enn 30 dager etter tilbudsfristens utløp og det i denne perioden er skjedd endringer som nevnt.

 

LEVERING OG LEVERINGSTID

Leveringstid
Leveringstiden angis i Pipelifes ordrebekreftelse.

Er avsendelse eller henting av leveransen vanskeliggjort som følge av kundens forhold, forfaller likevel kjøpesummen til betaling i henhold til avtalen. Leveransen kan da lagres av Pipelife for kundens regning og risiko.

Leveringstiden kan forlenges hvis leveransen er forsinket og dette beror på kunden, kundens disposisjoner, eller noe kunden hefter for. Leveringstiden kan også forlenges dersom leveransen forsinkes av forhold Pipelife ikke har herredømme over, eksempelvis forsinket levering fra råvareleverandør eller transportør.

Forsinkelse
Kunden kan heve avtalen for den del av leveransen som er vesentlig forsinket. Kunden skal i så fall varsle Pipelife uten ugrunnet opphold. Kunden kan ikke påberope seg forsinkelser som grunnlag for ytterligere misligholdsbeføyelser, herunder erstatningsansvar eller dagbot, overfor Pipelife.

 

BETALING

Netto pr. 30 dager fra faktureringsdato. Betaling anses ikke som utført før beløpet er godskrevet Pipelifes konto Etter forfall beregnes morarente iht. lov om forsinket betaling.

Kunden kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot Pipelife.

Kundens berettigede reklamasjoner grunnet ikke vesentlige mangler, fritar ham ikke for rettidig betaling. Kunden har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen hvis kravet er omtvistet.

SALGSPANT

Pipelife forbeholder seg retten til å ta salgspant i leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger fullt ut er betalt, jf. pantelovens § 3-14 flg.

Kunden forplikter seg til å behandle varene med omhu og forsiktighet, holde de atskilt fra andre varer samt holde de forsikret til il deres fulle verdi inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. Kunden kan ikke uten samtykke fra Pipelife, foreta seg noe som forringer varenes verdi, herunder å foreta inkorporering eller bearbeiding av varene.

Dersom konkurs åpnes hos kunden, eller kunden innleder gjeldsforhandlinger, forbeholder Pipelife seg retten til å ta varene tilbake uten ytterligere varsel.

 

ANSVARSBEGRENSNING

Pipelife har intet ansvar for skader eller tap som følge av mangler, herunder også skader eller tap som er en følge av varenes videreanvendelse. Dette omfatter blant annet konsekvensskader, som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap osv., eller for skade som varen har voldt person eller gjenstand.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom forholdet skyldes forsettlig eller grov uaktsom handling fra Pipelife sin side og hvor det kan påvises utvilsom årsakssammenheng mellom handlingen og den inntrådte skade.

Pipelifes eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lengre enn 1 år fra leveringsdato, og er under enhver omstendighet begrenset til kjøpesummen for varen.

REKLAMASJONER – SANKSJONER VED MANGLER

Reklamasjoner
Reklamasjoner vedrørende:
a) Transportskade eller manko i antall kolli skal skje umiddelbart etter varens ankomst. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for fraktfører.
b) Manko i innhold av emballerte varer skal skje til Pipelife straks og senest 8 dager etter ankomst, med spesifikasjon av avvikene.
c) Mangelfull vare må skje hurtigst mulig og senest 8 dager etter at mangelen er eller burde ha vært oppdaget, dog i intet tilfelle senere enn 3 mnd. etter varens mottakelse.
Alle reklamasjoner skal skje skriftlig og være Pipelife i hende senest til de tidspunkt beskrevet over.

Sanksjoner
Har varen mangel som Pipelife svarer for, har Pipelife valget mellom å gi forholdsmessige avslag i prisen, heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien eller å foreta den nødvendige utbedring, etterlevering eller omlevering. Utbedring, etterlevering og omlevering skjer for Pipelifes regning.

RETUR AV VARER

Retur av kurante og uskadede varer aksepteres kun etter avtale, og må være merket med returnummer angitt av Pipelife. Varene skal returneres i originalemballasje.

Returomkostninger belastes med min. 40% av det fakturerte beløpet.
Transportomkostninger, eventuell skade på varene samt tiltak for å gjøre varene salgbare (typisk ved manglende originalemballasje), belastes avsender/kunden.

Godkjent retur krediteres eller erstattes kunden straks varen er ankommet Pipelifes lager eller annet ankomststed partene er blitt enig om.

 

FORCE MAJEURE

Dersom forhold utenfor Pipelifes kontroll hindrer eller vesentlig vanskeliggjør levering av bestilte varer, er Pipelife uten ansvar for følgene av dette. Som Force Majeure regnes eksempelvis streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, ishindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, råvaremangel, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn- og utførselsforbud, pandemi etc.

Kunden og Pipelife kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold vedvarer i over 60 dager. Hvis forholdene imidlertid kun har midlertidig karakter, kan partene kreve leveringstiden utsatt.

Hvis en av partene ønsker å påberope seg Force Majeure, må han uten ugrunnet opphold skriftlig underrette den annen part om dette.

 

ANDRE VILKÅR

Som medlem av VVP følger Pipelife bransjens «Felles salgs- og leveringsbetingelser for VA- og VVS-bransjen» (FL-VA/VVS). Dersom ikke annet er spesifisert i disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser, andre salgsdokumenter, eller andre avtaler mellom kunden og Pipelife, gjelder FL-VA/VVS 2020 (evt. senere versjoner av FL-VA/VVS) for Pipelife sine produkter og leveranser.

 

LOVVALG OG VERNETING

Disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser skal tolkes og praktiseres i samsvar med norske regler og norsk rett. Verneting ved tvister som springer ut fra leveranser i henhold til disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser, er Trondheim.

 


GYLDIGHET

De gjeldende Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser vurderes årlig, eventuelt når markedssituasjonen betinger det.

 

Kontakt kundeservice på telefon 7165 88 00 eller e-post til ordre@pipelife.comKontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog