Miljøarbeidet i Pipelife Norge

Pipelife Norge AS har ført miljøregnskap for fabrikkene i Surnadal og Stathelle siden 2010 og fabrikken på Ringebu ble inkludert i forbindelse med overtagelsen i 2018. Vi ønsker at våre kunder og brukere får mulighet til å se hvordan vi jobber for et lavere karbonfotavtrykk. Vi står ikke stille, men beveger oss oppover i den grønne trappen. 

Pipelife skal være en miljøvennlig og bærekraftig industribedrift og være en bidragsyter til at Norge og verden når FN sine klimamål

Vår virksomhet er avhengig av gode og stabile leveranser fra både små og store leverandørbedrifter. Vi benytter leverandører som driver sin virksomhet i samsvar med våre verdier og våre standarder for HMS, etikk og samfunnsansvar. Pipelife Norges krav til gjennomføring av innkjøp er nedfelt i vår innkjøpspolicy.

EPD

En EPD er en miljødeklarasjon som forteller om utslipp fra et spesifikt produkt i alle faser fra vugge til grav.

Det kan forklares slik: En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD brukes både i norsk og internasjonal sammenheng. EPD står for Environmental Product Declaration. Kravene til hvordan en EPD skal lages er spesifisert i ISO-standarden 14025 Environmental Labels and Declarations Type III., miljøvennlige produksjonsprosesser. Viktige ledd er forbruks- og avfallsreduksjon, samt reduksjon av transportutslipp.

En EPD vil virkelig bli verdifull når den kan inngå i en større sammenheng. Etterspørselen etter totale klimaregnskap for bygg eller infrastruktur vil øke fremover. Når miljødata/EPDer på alle produkter benyttet i et bygg eller infrastrukturprosjekt blir sett i en helhet vil det gi et godt bilde av hele prosjektets miljøavtrykk. Det vil også gjøre det enklere å sammenligne materialer og produkter opp mot hverandre fra et miljøperspektiv.

Våre EPDer hos EPD Norge.

GRØNN VERDIKJEDE

Hele veien, fra politiske ledere via forskning, næringsliv og ned til hvert enkelt menneske. Vi er simpelthen nødt til å redusere dybden på de negative fotavtrykkene vi etterlater oss – ellers vil de aldri kunne viskes ut. Pipelife Norge AS ønsker å være med å ta ansvar, og la våre kunder gjøre det samme.

Pipelife Norge AS skal også være en bærekraftig og miljøvennlig industribedrift. Ett av våre viktigste tiltak for å bli bedre er å føre vårt eget miljøregnskap. Vårt eget Carbon Footprint. Vi jobber med alle ledd i verdikjeden for å levere et så miljøvennlig produkt som mulig. Dette kaller vi vår “grønne verdikjede”.

VÅRE PRODUKTER

Våre produkter dekker et reelt behov – i motsetning til mange av vår tids kommersielle industrivarer. Forsyning av rent drikkevann og transport av avløpsvann er grunnleggende i vårt moderne samfunn. Og når kloakk og drikkevann ligger i samme grøft vil du helst at rørene skal være tette – selv under ekstreme belastninger. Nesten like viktig, er for eksempel beskyttelse av kabler og elektriske installasjoner. Pipelife er Nordens ledende produsent og leverandør av rør til nevnte bruk. I vårt tilfelle vil det ikke redusere forurensingen å kutte i produksjonen. Tvert om. Økt bruk av våre produkter og vårt miljøengasjement vil slå positivt ut i det totale miljøregnskapet.

Våre produkter synes sjelden, men finnes overalt. Nettopp derfor er det så viktig at vi tar vårt miljøansvar på alvor – valgene vi tar får store konsekvenser. «Riktig rør er godt miljøvern», pleier vi å si. Et «riktig rør» er i våre øyne et rør som har gitt minst mulig miljøpåvirkning under produksjon og transport, som ikke skader miljøet under bruk, som er av god kvalitet slik at lekkasjer unngås samt har lang funksjonstid  og dermed bidrar til redusert ressursbruk i et livssyklusperspektiv.

Pipelife Norge AS har vært engasjert i den miljømessige siden av vår industrielle virksomhet siden 80-tallet. Den gang var det ikke like «hot» som i dag. Nå ser vi i stadig økende grad  at dette er et aspekt kundene setter pris på og vektlegger. Vi har innsett at vi må bli flinkere til å fortelle om våre gode miljøtiltak. Det skader  ikke at våre kunder og forbindelser får greie på hva vi står for. Ansvarlighet!

CARBON FOOTPRINT

Begrepet “Carbon Footprint” - “karbonfotavtrykk”- benyttes som en målenhet for det totale utslippet av karbondioksid og andre klimagasser fra en bedrift, person eller annen enhet. Man tar ikke bare hensyn til de direkte utslippene, for eksempel fra en fabrikk, men også de indirekte utslippene som oppstår ved underleverandørers produksjon, transport, avfallshåndtering, ansattes reiser m.m. Vi i Pipelife Norge AS er stolte over at vårt Carbon Footprint allerede er relativt godt, og jobber hardt for å få enda bedre resultater. For å oppnå dette må vi jobbe på mange plan, og lete etter forbedringspotensialer i alle bedriftens ledd.

Ved fabrikkene våre på Stathelle, på Ringebu og i Surnadal er utslippene små. Vi holder oss godt innenfor vårt mål om å drive en lønnsom, norsk industri på en måte som ikke krever særlige konsesjoner eller unntak fra regelverket. Vårt forbedringspotensiale ligger derfor ikke først og fremst her.

KORT REISEVEI

Våre produkter på det norske markedet har kort reisevei. Våre fabrikker ligger med en slik plassering at det er lett å transportere produktene våre ut til vårt langstrakte land.

Pipelife Norge AS har dermed vendt blikket mot emner for viderekommende miljøbedrifter. Vi kan nevne forbruk av energi og vann, valg av råstoff og underleverandører, egen materialbalanse, samt gode løsninger for produksjonsprosess, transport og avfallshåndtering. Ved å sørge for de mest optimale løsninger på alle disse områdene, reduserer vi vårt Carbon Footprint ytterligere.

Pipelife Norge AS er på tå hev i dobbel forstand. Vi er på hugget med tanke på kvalitet og utvikling av våre produkter, men samtidig  så går vi på tå  for å etterlate svakest mulig karbonfotavtrykk. Våre miljøframskritt er gull verdt for Pipelifes miljøbevisste kunder som selv jobber med Carbon Footprint, siden vårt avtrykk inngår som en del av deres.

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog