Asker kommune først med å legge fossilfrie rørsystemer i Norge

Asker kommune har ambisiøse klimamål og vil vise vei for resten av kommune-Norge. Innen 2025 skal alle kommunens bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Nå er kommunen også først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem.

Pipelife lanserte i 2021 fossilfrie rørsystem basert på fornybare ressurser. Nafta, som er utgangspunktet for plastrørmaterialene, kommer tradisjonelt fra fossile råvarer. Nafta kan imidlertid også utvinnes av restprodukter fra skogindustrien – og gir de fossilfrie råvarene etylen og propylen som er basis ved fremstilling av polyetylen (PE), polyvinylklorid (PVC) og polypropylen (PP). Nafta basert på fossile og fornybare ressurser inngår i de samme prosessene og massebalanseprinsippet ligger til grunn.

Norges første fossilfrie rørsystem

Først ute til å ta i bruk de fossilfrie rørsystemene er Asker kommune i et veiprosjekt i Teglverksveien på Spikkestad. Omleggingen av veien skal bedre forholdene for både myke trafikanter og kjørende. Prosjektet inkluderer også nye torgarealer, parkområder og pendlerparkering. Alt er forberedelser for fortetting og urbanisering av arealene rundt jernbanestasjonen på Spikkestad - i tråd med føringene til plansamarbeidet i Oslo og tidligere Akershus. I den vedtatte reguleringsplanen legges det til rette for store utbygginger i området. Som en del av dette legges det nytt vann- og avløpsnett. Hele prosjektet har en ramme på i underkant av 50 millioner kroner.

Prosjektet har en sterk bærekraftprofil med bruk av norsk stein i stedet for eksempelvis kinesisk granitt, utstrakt gjenbruk av masser og Norges første 100 prosent fossilfrie rørsystem.

Fra festtaler til handling

Asker kommune vedtok i sommer en ny klimaplan der et mål er å redusere de samlede direkte klimagassutslippene innenfor kommunes grenser med minst med 67 prosent innen 2030 (sammenlignet med nivået i 2009). I denne planen settes også mål om at kommunens bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie allerede i 2025. I klimaplanen er det også et sterkt fokus på de store indirekte utslippene av klimagasser (utslipp som skjer utenfor kommunens grenser) som følge av innbyggerne, næringslivet og kommunens anskaffelser av tjenester og varer, som for eksempel rørsystemer.

Miljørådgiver i «Prosjekt og utvikling» i Asker kommune, Jonas Tautra Vevatne og prosjektansvarlig i «Vann og vannmiljø – plan og investering», Einar Hoset, gleder seg over at Asker kommune har satt seg hårete mål på miljøfronten. De har klare ambisjoner om å vise vei for resten av kommune-Norge.

– Som en av de store kommunene bør vi kunne gå foran og etterspørre nye og innovative løsninger, blant annet av bioressurser som erstatning av fossile ressurser. Det er viktig at vi er villige til å ta i bruk nye bærekraftige og innovative produkter når disse lanseres i markedet. Derfor var det også naturlig for oss å være den første til å bruke fossilfrie rørsystem. Vi ønsker å vise at vi omgjør festtaler til handling, sier Vevatne og fortsetter:

– Ikke bare er vi først i Norge med bruk av fossilfrie rørsystem i dette prosjektet; vi er også med på et pilotprosjekt sammen med FutureBuilt og Asplan Viak for å utvikle metodikk for å kunne estimere klimabelastningen fra anleggs- og landskapsprosjekter (Plusslandskapsprosjektet). I prosjektet i Teglverksveien setter vi strenge miljø- og klimakrav til leveransene som for eksempel bruk av kortreist (norsk) naturstein, VA-rør, lavvarmeasfalt og utvidet gjenbruk av masser. Gjennom FutureBuilt mottar Asker klimasatsmidler til utprøving av blant annet fossilfrie rør.

Kommunen har den siste tiden også ferdigstilt en rekke byggeprosjekter etter strenge miljøstandarder som Svanemerket og BREEAM hvor krav til produksjonsprosessen til byggematerialene står sentralt. Asker er også FutureBuilt-kommune og bygger forbildeprosjekter i tråd med det.

Vil være med å stimulere norsk næringsliv

Hoset og Vevatne er innforstått med at innovasjon koster.

– Om norske kommuner er flinke til å stille miljø- og dokumentasjonskrav, så vil det gagne norsk og nordisk leverandørindustri og næringsliv. Hvis flere kommuner følger opp festtalene, vil det bidra til at det blir mer lønnsomt å produsere på en mer bærekraftig måte. For oss i Asker kommune er det både inspirerende og gøy å være i en posisjon der vi kan være med på å teste ut og være med på nyskapning. Da er det lett å velge fossilfrie rørsystem, ikke minst siden det er den samme kvalitet og de samme egenskapene, bare med et mye mindre klimaavtrykk, sier Hoset.

Flere kommuner på blokka

Jørn Fragge, salgs- og markedsdirektør i Pipelife, gleder seg stort over at Asker kommune nå viser vei i kommune-Norge.

– Vi trenger tydelige innkjøpshelter som omsetter ord til handling. Vi som industri har lenge stått klare med bærekraftige løsninger, men vi har dessverre sett lite av dette i konkrete offentlige anbud. Derfor er Asker kommunes kjøp av Norges første fossilfrie rørsystem en særdeles viktig milepæl for oss. Det er utrolig spennende at en kommune setter seg i førersetet slik Asker kommune nå gjør.

– Det er ikke noe i veien med ambisjonene hos det offentlige. Det er gjennomføringen som svikter. Derfor er det av stor betydning at noen går foran slik som Asker kommune. De er lidenskapelig interessert og har en kompetanse til å gjennomføre. Det vil bane vei for større interesse for fossilfrie løsninger, sier Fragge som allerede har flere kommuner på blokka som vurderer fossilfrie rørsystemer for å redusere klimaavtrykket i sine byggeprosjekter.

Veiprosjekt i Teglverksveien

Asker kommune er først ut med å kjøpe fossilfrie rørsystem i Norge. Fra venstre prosjektansvarlig Einar Hoset, miljørådgiver Jonas Tautra Vevatne og salgs- og markedsdirektør i Pipelife, Jørn Fragge.

Fossilfrie rørsystemer fra Pipelife

 

  • En ny generasjon med bærekraftige rørsystemer
  • Samme kvalitet og egenskaper
  • Vi beveger oss mot nullutslippssamfunnet
  • Transparent verdikjede
  • Tredjepartssertifisert

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog