Pipelife Stilla - testing av lyddempende egenskaper

Kombinasjonen mellom å bruke et vanlig PP-avløpssystem og lyddempende system gjør Pipelife Stilla™ til et smidig og kostnadseffektivt system i byggeprosjekter. 

Pipelife Stilla™ er et støydempende avløpssystem for montering i bygninger og er typegodkjent i Norge av Nemko Certification. Stilla™ har standardiserte utvendige dimensjoner – 50, 75, 110 og 160 mm. Målene gjør at de passer sammen med Smartline og andre PP-avløpsrør i markedet. Stilla™ har vært gjennom lydnivåtesting både på laboratorium og feltmålinger. Denne artikkelen omtaler disse testene.

Lyddempende Plastsystem

Stilla™ har en økt veggtykkelse sammenlignet med Smartline, se Tabell 1. Stilla™ er også produsert med en tilsetning av mineralet bariumsulfat, BaSO4 , som gir en økt densitet, det vil si at røret blir tyngre. Tyngre rør gir bedre lyddemping. I tillegg til økt veggtykkelse er dette med på å gjøre Stilla™ til et lyddempende avløpssystem. 

Stilla - lyd illustrasjon, Lyddempende avløpssystem i PP
Stilla - lyd illustrasjon

Tabell 1: Veggtykkelse for Stilla og Smartline

  Stilla SmartLine
D [mm] s [mm] s [mm]
50 1,8 1,8
75 2,6 2,3
110 3,8 3,4

Installasjon

Ved installasjon av lyddempende plastsystem, er det viktig å ha i tankene hvordan man legger avløpssystemet.

Monteringen bør følge noen enkle forholdsregler:

  • Retningsendringer gjøres med maks 45˚-bend eller 45˚ -gren. Det vil si at en 90˚-vinkel utføres med to 45˚-bend.
  • Alle vertikale rør og alle rør i himling utføres med lyddempende plastsystem. Horisontale rør i gulv samt kjellere brukes Smartline eller andre avløpssystem.
  • Rørene klamres med stålklammer med gummiring. I rørsjakter festes klamret i en frittstående stender. I tillegg bør man bruke lydisolerende isolasjon i rørsjakten.
  • Unngå rør i vegger inn mot soverom.
Stilla - Lyddempende avløpssystem i PP
Figur 1: Eksempel på installasjon av Stilla™

Tekniske forskrifter og standarer

Det er en rekke standarder, forskrifter og anvisninger som omtaler lyddemping, støymåling og lydnivåer av tekniske installasjoner. TEK-10 gir veiledning til krav om minimumsforhold av teknisk kvalitet i et bygg. TEK-10 refererer blant annet til standarden NS 8175:2012, og at den preaksepterte ytelsen er lydklasse C i bygg fra avløp.

Standard NS 8175:2012 gjelder for «Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper». For lydklasse C er definisjonen «Tilsvarer tilfredsstillende lydforhold for en stor andel berørte personer», og Tabell 2 viser hva lydnivået skal være innenfor.  

Tabell 2: Lydklasser for boliger. Lydnivå fra tekniske installasjoner. NS 8175:2012

Bruksområde Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Teknisk installasjon i samme bygning 20 dB 25 dB 30 dB 35 dBs [mm]
Teknisk installasjon i egen boenhet 25 dB 30 dB - -1,8

For å kunne måle disse verdiene finnes det en rekke måleinstrumenter, og målingene kan utføres etter blant annet en standard for målinger i laboratorium, EN 14366, og for feltmåling i bygning brukes NS-EN ISO 10052.

SINTEF Byggforsk 553.182 omhandler rådgivning til prosjektering og utførelse på støydemping fra avløpsinstallasjoner. Denne anvisningen beskriver enkelt hvordan man kan installere avløpsrør og rørdeler for å redusere støy, og hvilke hensyn man bør ivareta for å oppnå best mulig støydemping.

Fraunhofer

Stilla™ har vært gjennom en test hos Fraunhofer-Institut für Bauphysik, Tyskland, som er et anerkjent laboratorium for støytesting, og testet i henhold til EN 14366. Testen ble gjennomført i 2012. Resultatet er gjengitt i tabell 3, og viser at Stilla™ er godt innenfor de pre-aksepterte ytelsene som TEK-10 krever. 

Tabell 3: Resultat fra lydnivåtest

Vannmengde [l/s] 0,5 1 2 4
Lydnivå [dB] 6 12 17 23

Felttesting

En praktisk test, gjort etter NS-EN ISO 10052:2004, kan gjøres med håndholdte lydnivåinstrumenter. Se figur 2. En felttest med tilnærming til denne standarden ble utført på et nyoppført byggeprosjekt i 2014. Ved en feltmåling er det viktig å måle areal og volum på rommet som skal måles. Se figur 3.

Første testen ble gjennomført på et soverom hvor en rørsjakt går i veggen. Avløpet er fra toalettet i etasjen over. Dette er en løsning som ikke er å anbefale, og er derfor interessant i forhold til lydnivåmålinger. 

Testresultatet fra soverommet viste et lydnivå på 25 dB, noe som også stemmer bra med vannmengde fra toalett og resultatet fra Fraunhofer.

Den andre testen ble gjort på et kjøkken med et avløpsrør i himlingen. Resultat fra test der viser lydnivå på 24 dB. 

Tabell 4: Resultater fra feltmåling.

Test nr. Resultat [dB]
1 – på soverom 25 dB
2 – på kjøkken 24 dB
Stilla - Lyddempende avløpssystem i PP
Figur 2: Illustrasjon på lydnivåmåling
Stilla - Lyddempende avløpssystem i PP
Figur 3: Illustrasjon på oppmåling av rom.

Konklusjon

Stilla™ som et lyddempende plastrørsystem viser seg å være godt innenfor kravene satt av TEK-10 og grenseverdiene fra NS 8175:2012. Dette blir bekreftet gjennom både laboratorium-tester og praktisk felttesting.

Kombinasjonen mellom å bruke et vanlig PP-avløpssystem og lyddempende system gjør Stilla™ til et smidig og kostnadseffektivt system i byggeprosjekter.

Viktige punkter å huske på ved installasjon, er at (1) retningsforandringer gjøres med bend og gren med minst mulig avvinkling, (2) klamring med bruk av gummipakning, (3) rørsjakter med frittstående stendere og lydisolering, og (4) unngå avløpsrør i vegger eller tak mot lyd-sensitive rom, som soverom

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog