Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Leggeanvisning VA

Leggeanvisningen oppgir våre minstekrav til utførelse

Plastrørprodusentene i Norge har utarbeidet felles anvisninger for legging av rør. Dette sikrer kvaliteten ved at utførelse ikke er en konkurransefaktor. Ved å følge disse anvisningene oppnås deformasjoner som er godt innenfor de krav som stilles og rørene utsettes ikke for tilleggsbelastninger som kan redusere levetiden.

Større ledningseiere stiller gjerne strengere krav på flere områder. Dette kan gjelde type masse i ledningssonen, lagenes tykkelser, avstander m.m. Dette er gjerne hjemlet i lokale/regionale VA-normer eller lignende underlag (Statens Vegvesens normer og retnngslinjer, Jernbaneverkets retningslinjer osv.) og/eller ved at det henvises til VA/Miljø-blad (
www.va-norm.no) eller i selve anbudsbeskrivelsen. Slike skjerpede bestemmelser gjelder foran våre krav. Dette hever kvaliteten ytterligere.
 
Men fokus på miljø kan føre til at kostbar og miljøskadelig pukkproduksjon og -transport vil reduseres fremover. Da er det viktig å vite hvilke begrensninger som gjelder for å opprettholde et anstendig kvalitetsnivå på VA-anleggene. Dette er beskrevet i leggeanvisningen for plastrør - som kan lastes ned nederst på siden eller ved å klikke på bildet av forsiden til høyre →.

5 % eller 8 % deformasjon?

Krav til deformasjon etter legging av plastrør og gjenfylling av grøfta er 5 % eller 8 %. Viktige parametre som bestemmer rørets sluttdeformasjon er:
 

  • Rørets ringstivhet
  • Valg av masse og komprimering i ledningssonen
  • Belastning fra trafikk
  • Overdekningens høyde
  • Leggeforhold

...og ikke minst utførelsens kvalitet og kontroll underveis.


Med de beste massetypene, singel eller pukk, som ofte benyttes i ledningssonen, er 8 % et lavt kravnivå. Selv med dårlig utførelse forøvrig er det vanskelig å oppnå 4-5 % deformasjon. Derfor er det innført et skjerpet kravnivå på 5 % som et alternativ. Dette for å sikre kvaliteten på utførelsen der man bør forvente små deformasjoner.

Termoplastrør tåler store deformasjoner p.g.a. stor tillatt tøyning, men store deformasjoner er ikke ønskelig på grunn av driftsvennlighet. Deformasjoner inntil 8 % etter legging og inntil 15 % over tid er uproblematisk - både for røret og med tanke på driftsforholdene. Krav til maksimalt 8 % deformasjon benyttes ved store belastninger og grunne grøfter - eller ved ekstremt dype grøfter.

For rør med høy ringstivhet, f.eks. de fleste trykkrør, så er deformasjon ikke en aktuell måleparameter for utførelse. Likevel er den samme leggeanvisningen gjeldende. Her er det viktig å ikke utsette røret for tilleggsbelastninger på grunn av dårlig utførelse. Tilleggsbelastninger kan være med å redusere levetiden.

Legging av rør i grøft bør utføres av fagfolk. At minst en person i grøftelaget innehar ADK-sertifikat er et naturlig krav å stille. ADK-sertifikatet innebærer at vedkommende har gjennomført et undervisningsopplegg og bestått eksamen i faget å legge rør.

Valg av masser og komprimering i ledningssonen

I tabell 1 i leggeanvisningen finner du hvilket krav det stilles til ledningssonen for at et rør med ringstivhet SN 8 ikke skal få relativ deformasjon som er større enn 5 % eller 8 %. Inngangsparametre er mekanisk belastning, overdekning og leggeforhold:

Krav til ledningssonen - meget lite, lite, middels, stort eller meget stort - er inngangsparameter i tabell 2 for å velge den mest hensiktsmessige kombinasjonen av masser og komprimering i forhold til deformasjonskrav:

Mer informasjon

Leggeanvisning VA
Leggeanvisning VA
Tabell 1
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 2