Choose your region
Kontakt · Languages: NO | EN
Menu

Raineo

Lokal overvannshåndtering

Raineo og lokal overvannshåndtering
Raineo er et Pipelife sitt konsept for lokal overvannshåndtering med fordrøyning og/eller infiltrasjon med hjelp av et lukket, underjordisk magasin. Hensikten med lokal overvannshåndtering er å hindre oversvømmelser på grunn av et gammelt, utilstrekkelig rørledningsnett og redusere flomskader fra bekker og elver. Raineo kan være både stort og smått - fra en enkelt enebolig til store, gjenbygde arealer.

Stormbox
Vannet kan infiltreres i grunnen og/eller fordrøyes ved hjelp av underjordiske magasiner bygd opp av plastkassetter - Stormbox. I Stormbox-magasiner er utnyttelsesgraden høy - hele 95,5 % av volumet kan utnyttes. Stormbox er enkelt å bygge, inspisere og drifte og er fleksibelt med hensyn på volum og plassering. Ved infiltrasjon må magasinet ligge minst seks meter fra bygninger. Kummer foran og eventuelt bak magasinet sikrer adkomst for inspeksjon og vedlikehold.

Renseløsninger
Vannet ledes inn i magasinet ved hjelp av rør og kummer. Godt prosjekterte sandfangkummer, som tømmes jevnlig for sand og slam, er viktig for en god funksjon og fanger også en god del miljøgifter fra gater og veier. For å hindre utslipp av miljøgifter kan det være aktuelt med ytterligere rensing - også av regnvann. 

Infiltrasjon og/eller fordrøyning
Er grunnforholdene godt egnet, med grove masser som kan infiltrere vannet raskt, så kan alt vannet infiltreres. Er ikke det mulig, så kan vannet fordrøyes og en mindre del infiltreres. Er det for eksempel leire i grunnen, så er det uhyre vanskelig å infiltrere vann. Ved fordrøyning må man ha en innretning etter magasinet som slipper ut en begrenset mengde vann pr tidsenhet til et offentlig rørledningsnett. For små anlegg kan dette gjøres enkelt ved å slippe vannet inn på rørledningen via en innsnevring. I større anlegg kan det monteres en mer avansert innretning, som regulerer vannstrømmen, slik at utslippsmengden ikke er så påvirket av vannstanden i magasinet. Dermed kan magasinets størrelse optimeres. Store anlegg krever god kunnskap om lokale regnmønstre, overflatenes størrelse og beskaffenhet og grunnforholdene - og god prosjektering utført av eksperter.

Alternative flomveier
Skal man ta hensyn til 100-årsregnet, som i dag opptrer hyppigere og hyppigere, må man bygge stort. Det er ofte ikke hensiktsmessig. Derfor dimensjoneres anleggene for et gjentagelsesintervall, hvor ofte man regner med at det kommer mer vann enn det magasinet er bygd for, som er kortere. Er konsekvensene ved flom store, så bruker man et lengre gjentagelsesintervall enn om konsekvensene er små. Uansett må man påregne at en dag vil det bli oversvømmelse. Hvor tar vannet veien da??? Dette må også planlegges, slik at flomvannet ikke renner inn i bygninger eller sperrer/ødelegger viktig infrastruktur. Husk derfor alltid å legge til rette for alternative flomveier!

Mer informasjon:

Инфильтрационный блок Stormbox® | Купите у завода ПайпЛайф Рус. Звоните 8-800-200-20-95