VMT

Raineo

RAINEO OG LOKAL OVERVANNSHÅNDTERING

Raineo er Pipelife sitt konsept for lokal overvannshåndtering med fordrøyning og/eller infiltrasjon av overvannet. Et lukket, underjordisk magasin av kassetter eller store rør.er et sentralt element. Hensikten med lokal overvannshåndtering er å hindre oversvømmelser på grunn av et gammelt, utilstrekkelig rørledningsnett og å redusere flomskader. Raineo kan være både stort og smått - fra en enkelt enebolig til store, gjenbygde arealer.

STORMBOX

Vannet kan infiltreres i grunnen og/eller fordrøyes ved hjelp av underjordiske magasiner bygd opp av plastkassetter – Stormbox. I Stormbox-magasiner er utnyttelsesgraden høy - hele 95,5 % av volumet kan utnyttes. Stormbox er enkelt å bygge, inspisere og drifte og er fleksibelt med hensyn på volum og plassering. Ved infiltrasjon må magasinet ligge minst seks meter fra bygninger. Adkomst på magasinet og gjennom kummer foran og bak magasinet sikrer adkomst for inspeksjon og vedlikehold.

RØRMAGASINER

Alternativt kan magasinene bygges av rør. Våre Pragma Infra rørmagasiner av DN/ID 1200 eller 1400 tilpasses ditt prosjekt.

RENSELØSNINGER

Vannet ledes inn i magasinet ved hjelp av rør og kummer. Godt prosjekterte sandfangkummer, som tømmes jevnlig for sand og slam, er viktig for en god funksjon og fanger også en god del miljøgifter og mikroplast fra gater og veier. For å hindre utslipp av miljøgifter kan det være aktuelt med ytterligere rensing - også av regnvann.

INFILTRASJON OG/ELLER FORDRØYNING

Er grunnforholdene godt egnet, med grove masser som kan infiltrere vannet raskt, så kan alt vannet infiltreres. Er ikke det mulig, så kan vannet fordrøyes og en mindre del infiltreres. Er det for eksempel leire i grunnen, så er det uhyre vanskelig å infiltrere vann. Ved fordrøyning må man ha en innretning etter magasinet som slipper ut en begrenset mengde vann pr tidsenhet til et offentlig rørledningsnett. For små anlegg kan dette gjøres enkelt ved å slippe vannet inn på rørledningen via en innsnevring. I større anlegg kan det monteres en mer avansert innretning, som regulerer vannstrømmen, slik at utslippsmengden ikke er så påvirket av vannstanden i magasinet. Dermed kan magasinets størrelse optimeres. Store anlegg krever god kunnskap om lokale regnmønstre, overflatenes størrelse og beskaffenhet og grunnforholdene - og god prosjektering utført av eksperter.

ALTERNATIVE FLOMVEIER

Skal man ta hensyn til 100-årsregnet, som i dag opptrer hyppigere og hyppigere, må man bygge stort. Det er ofte ikke hensiktsmessig. Derfor dimensjoneres anleggene for et gjentagelsesintervall, hvor ofte man regner med at det kommer mer vann enn det magasinet er bygd for, som er kortere. Er konsekvensene ved flom store, så bruker man et lengre gjentagelsesintervall enn om konsekvensene er små. Uansett må man påregne at en dag vil det bli oversvømmelse. Hvor tar vannet veien da? Dette må også planlegges, slik at flomvannet ikke renner inn i bygninger eller sperrer/ødelegger viktig infrastruktur. Husk derfor alltid å legge til rette for alternative flomveier!

Rørhåndboka til Pipelife gir deg spesifikk VMT kunnskap. Teknisk informasjon i tilknytning til plastrørsystemer.

Transportation, Connected, Energy and Power Concept

Ta kontakt med oss

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Call back service
We will get in touch with you by phone
E-Mail service
We will get in touch with you by e-mail

Andre produkter og løsninger

Isoterm

Isoterm

Isoterm

Isovarm

PVC trykkrør

PE trykkrør

Produktkatalog

Katalogen omfatter både VA, VVS, og kabel/el. Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog

Ta kontakt med teamet vårt

Velg hvilken vei du vil komme i kontakt med oss. Vi kontakter deg så snart som mulig.

Ring tilbake

Ring tilbake-tjenesten
Vi tar kontakt med deg på telefon
E-posttjeneste
Vi kommer i kontakt med deg på e-post