Smart Water Service

Infrastruktur

Vei, bane og vannkraft

Pipelife er spesialister på målinger i krevende norsk natur, hvor man hverken har tilgang på strøm eller mobildekning.

Bekkeinntak smart water service

Smart overvåkning av kulverter, vann og bekkeinntak

Drift av vann- og bekkeinntak kan være svært ressurskrevende og lite bærekraftig fordi man gjerne må langt ut i terrenget for å gjennomføre tilsyn. Ofte kan slike tilsyn innebære risiko og krever at to driftsoperatører deltar. Målet bør være å utføre tilsyn kun når man vet det er nødvendig, fordi man har fått innsikt i nivå via dataloggere.

Vi leverer tjenester for overvåkning av vann- og bekkeinntak. Løsningen kan kombineres med kameraovervåkning med mulighet for å sette terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Vannstand smart water service

Vannstand

Konsesjon og manøvreringsreglementet stiller strenge krav til vannkraftprodusentene. Kontroll på vannstanden i magasin er en viktig forutsetning for bærekraftig drift av vannkraftverk.

Vi leverer tjenester for måling av vannstand i innsjøer og elver – naturlige eller oppdemmede. Løsningen kan kombineres med kameraovervåkning med mulighet for å sette terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Flom smart water service

Flomhåndtering

Vei og bane er kritisk infrastruktur. Stengte veier og jernbane koster samfunnet enorme summer hvert år.

Å kunne reagere raskere i forbindelse med flom, for å kunne ivareta sikkerhet for innbyggerne, stanse eller omdirigere trafikk, sikre materielle verdier, er samfunnsøkonomisk og bærekraftig 

Vi leverer tjenester for overvåkning av vannivå i kulverter og under bruer. Løsningen kan kombineres med kameraovervåkning med mulighet for å sette terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Minstevannføring smart water service

Minstevannføring

Konsesjon og manøvreringsreglementet stiller strenge krav til vannkraftprodusentene. De trenger overvåkning av minstevannføring for å overholde konsesjonskravene. Å overholde minstevannføring i bekk og elv er viktig for en bærekraftig forvaltning av ressursene.

Vi leverer tjenester for overvåkning av vannnivå og minstevannsføring. Løsningen kan kombineres med kameraovervåkning med mulighet for å sette terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Vedlikehold Smart water service

Vedlikehold

Vedlikeholdsansvar for vei- eller banestrekninger innebærer periodisk tilsyn og vedlikehold av kritiske stikkrenner og kulverter. Automatisk måling av vannivå og med kameraovervåkning kan tilsyn forenkles og kun gjennomføres når det er nødvendig. .

Vi leverer tjenester for overvåkning av vannivå i stikkrenner og kulverter. Løsningen kan kombineres med kameraovervåkning med mulighet for å sette terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Tunnell smart water service

Forurensning

Veimyndighetene har utslippstillatelser for veistrekninger. Tillatelsen har som regel strenge krav til blant annet rensing av tunellvaskevann. Større utbyggingsprosjekter for vei og bane har også krav til utslipp i anleggsfasen. Kontroll på vannkvalitetsparametere i sedimentbasseng er viktig for å kunne overholde utslippstillatelsen.

Vi leverer tjenester for måling av vannkvalitetsparametere i sanntid. Løsningen kan settes opp med terskelverdier for å utløse alarmer på SMS eller e-post.

Kontakt oss

Har du hendvendelser eller spørsmål til oss? Ta kontakt med oss her.

Get in Touch

Kundehistorier

Smarte rør

KAN FORUTSE HENDELSER FØR DE SKJER

– Ved å sensorere opp ledningsnettet kan driftspersonell få en tidlig identifikasjon på at noe skjer. 

Kombinert med å løfte sensordataene opp i en skyplattform, sette på algoritmer, maskinlæring, kunstig intelligens og alt som er mulig nå, gjerne kombinert med værdata, kan vi forutsi et hendelsesforløp før det faktisk skjer, sier leder av Horisont-programmet i Pipelife, Eirin Kalstø.

Smarte rør SVV 5

Nytt smart tiltak mot flommen

Sensorer skal overvåke et par trøblete stikkrenner under E6 i Gudbrandsdalen. 

- Vi ønsker å teste og ta i bruk utstyr som gir oss bedre oversikt over tilstanden på våre vegobjekter. Disse sensorene vil overvåke vannstanden ved stikkrennene, noe vi fram til nå bare har kunnet gjøre ved at vi eller driftsentreprenøren har tatt befaringer, sier Petter Storødegård ved Drift øst 1 i Statens vegvesen.


Andre produkter og løsninger

Vei i Norge

Vei og bane

Polluted water. Concrete pipe transporting the poluted river in to a small pound.

Vann og avløp

Herobilde-VMT01-open

VMT

Katalog

Her finner du måldata, illustrasjoner og artikkelnummer.

Produktkatalog